Home / Thorn / Beleid inzake gegevensbescherming

Beleid inzake gegevensbescherming

We hechten veel waarde aan de bescherming en beveiliging van uw gegevens, ongeacht of u een klant of bezoeker bent van onze online aanwezigheid. Daarom verbinden wij ons ertoe uw privésfeer te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. In dit document informeren wij u graag over de specifieke persoonlijke gegevens die zijn verzameld met betrekking tot uw bezoek aan deze website en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.


I.    Verantwoordelijk persoon

Deze website wordt beheerd door Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Oostenrijk, FN 62309 g, die optreedt als de "verantwoordelijke persoon" in de zin van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "GDPR").

De verantwoordelijke persoon heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat dit niet nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten.

Vragen over gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunnen echter worden verzonden naar het volgende e-mailadres en we zullen deze behandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen: 


II.    Gegevensverwerking, Doel van de verwerking, Opslagduur

In dit gedeelte worden de gegevenscategorieën beschreven die we gebruiken, evenals de doeleinden die we willen bereiken door het gebruik van de gegevens. Informatie over de periode gedurende dewelke verschillende soorten gegevens worden opgeslagen, wordt waar mogelijk verstrekt.

Telkens wanneer deze website wordt geopend, worden toegangsgegevens opgeslagen in een logbestand, ook bekend als het serverlogboek. De gegevensrecord die in dit verband is opgeslagen, bevat de volgende informatie: datum en tijdstip van toegang, IP-adres, sessie-ID, de gebruikte website, naam van de website van waaruit de website is geopend en informatie over de gebruikte browser.

We analyseren deze logbestanden enkel in geval van misbruik van onze website. We behouden ons het recht voor om vervolgens de logbestanden van gebruikers te onderzoeken tegen wie een concreet vermoeden bestaat dat zij onze website illegaal en/of in strijd met het contract hebben gebruikt. Over het algemeen is het niet mogelijk om deze gegevens aan een specifieke persoon te koppelen. Als een dergelijke koppeling toch mogelijk is, gebruiken we die gegevens echter alleen in gevallen waarvoor een overeenkomstige rechtsgrondslag bestaat (afweging van belangen in het individuele geval).

Wanneer u inlogt op onze website of online winkel, verzamelen wij de contactgegevens die u verstrekt (in het bijzonder, uw naam, aanhef, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, taal van correspondentie, toegangsgegevens tot de afdelings en online winkel) en gebruiken deze op de basis van de verwerkingsovereenkomst over dit onderwerp. Bovendien krijgt u in onze interne processen een klantnummer en een of meer contactpersonen van ons bedrijf toegewezen. Wij gebruiken deze gegevens om onze online winkel beschikbaar te maken en u van dienst te zijn voor zover u een klant bent van of geïnteresseerd bent in ons bedrijf. In de meeste gevallen worden dergelijke gegevens zes maanden lang opgeslagen nadat het gebruik van de online winkel is gestopt (het klantaccount is verwijderd).

Als u een bestelling plaatst in de online winkel, verzamelen wij daartoe aanvullende informatie, waaronder een leveringsadres en andere informatie die noodzakelijk is voor de verwerking van bestellingen, die u verstrekt. We bewaren dergelijke gegevens tot zes maanden nadat de klantrelatie is beëindigd.

In zoverre persoonlijke contact- of bestelgegevens ook worden gebruikt in onze boekhoudprocessen, worden deze gegevens bewaard tot het einde van de voorgeschreven perioden op basis van de wettelijke bewaartermijnen waaraan wij zijn onderworpen (gewoonlijk 7 jaar in Oostenrijk).

Als u in het kader van het registratieproces of op een later tijdstip overeenkomstige toestemming aan ons hebt verstrekt, gebruiken we ook de gegevens die voortkomen uit uw gebruik van de online winkel en de website, zoals de webpagina's die u hebt geopend, de tijdsduur gedurende dewelke u op individuele webpagina’s bleef en de producten die u hebt bekeken, evenals uw eerdere interessante items om onze klantenservice te optimaliseren en u informatie op maat te bieden. Deze gegevens worden opgeslagen totdat u de toestemming voor het gebruik ervan intrekt.

Als u akkoord bent gegaan om een nieuwsbrief te ontvangen, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om een dergelijke nieuwsbrief te bezorgen. Deze gegevens worden gebruikt zolang u op de respectieve nieuwsbrief bent geabonneerd.

U kunt op elk moment elke toestemming intrekken die u heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit schriftelijk of via e-mail sturen naar

 .

III.    Gegevensontvangers en ontvangerscategorieën

In verband met het gebruik van deze website en/of online winkel zijn de volgende serviceproviders ingeschakeld door de verantwoordelijke persoon.

Website hostingprovider: Zumtobel Group AG

Online winkelaanbieder: Zumtobel Group AG

Naast de vermelde specifieke ontvangers kunnen in de toekomst andere serviceproviders worden ingeschakeld in verband met het verstrekken van deze website en de online winkel (bijv. hostingprovider, winkelaanbieder).

Verzending van gegevens naar andere bedrijven in de Groep vindt plaats op basis van toestemming die is verleend voor gegevensoverdracht aan de genoemde ontvangers.

IV.    Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Zonder beperking voldoen wij aan alle wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

De richtlijnen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie en de daarvan afgeleide nationale wetgeving zijn van toepassing op de opslag, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. De juridische basis voor de verwerking van de respectieve persoonlijke gegevens blijkt uit het voorgaande.

2. Persoonlijke gegevens worden niet verkocht, overgedragen, verhuurd of anderszins bekendgemaakt aan derden zonder uw toestemming. 

We zullen derden niet op de hoogte brengen van uw persoonlijke gegevens voor reclame- of marketingdoeleinden of anderszins aan derden geven, tenzij dit noodzakelijk is om de aan u verschuldigde prestatie uit te voeren of zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In sommige gevallen kunnen persoonlijke gegevens zeker beschikbaar worden gesteld aan externe dienstverleners als ze voldoende garanties bieden dat de gegevens legaal en veilig worden gebruikt en ze zich contractueel verbinden om de principes en wettelijke bepalingen die in dit beleid inzake gegevensbescherming zijn beschreven, na te leven.

In het kader van bedrijfsherstructureringen of fusies behouden wij ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen aan andere bedrijven, op voorwaarde dat zij zich ook verbinden om de hier beschreven gedragsbeginselen na te leven en dat zij gedomicilieerd zijn binnen de Europese Unie of een derde land met een passend niveau van gegevensbescherming.

Als u besluit om de sociale netwerkfuncties die worden aangeboden in onze online aanwezigheid actief te gebruiken, worden persoonlijke gegevens doorgestuurd naar de respectieve externe sociale netwerkproviders. Zie rubriek 4 hieronder voor gedetailleerde informatie over dit onderwerp.

Daarnaast behouden wij ons het recht voor om persoonlijke gegevens aan derden door te geven als wij hiertoe verplicht worden door een wet, een uitspraak door een bevoegde rechtbank of een door de bevoegde toezichthoudende autoriteit afgegeven bestuurlijk bevel; of indien, als gevolg van acties of nalatigheden van uw kant, wij gedwongen worden om onze rechten, eigendommen en activa te laten beschermen door de bevoegde toezichthoudende autoriteiten of om de genoemde rechten enz. in onze naam te laten afdwingen.

3. De gegevens die we verzamelen, zijn beperkt tot noodzakelijke en nuttige informatie. 

Wanneer we persoonlijke gegevens verzamelen, leggen we u altijd de doeleinden uit waarvoor we de gegevens verwerken.
In individuele gevallen verzamelen we persoonlijke gegevens enkel voor zover noodzakelijk om deze doeleinden te bereiken. Als persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor ons gebruik, worden deze verwijderd.

V.    Uw rechten met betrekking tot de gebruikte gegevens

Indien en voor zover wij persoonlijke gegevens met betrekking tot u gebruiken, hebt u de volgende rechten met betrekking tot dergelijke gegevens:

 • Recht van toegang (artikel 15 AVG): U kunt te allen tijde informatie opvragen over het feit of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt en, indien dit het geval is, vragen dat wij u op de hoogte brengen van de specifieke informatie, evenals de doeleinden van de verwerking, de oorsprong van de gegevens, alle ontvangers aan wie de gegevens zijn overgedragen en de periode gedurende dewelke dergelijke gegevens door ons zijn bewaard.
 • Recht op correctie (artikel 16 AVG): Als u merkt dat persoonlijke gegevens met betrekking tot u onjuist zijn, kunt u op elk gewenst moment vragen dergelijke gegevens te corrigeren. Voor zover u gegevens als onvolledig beschouwt, kunt u ook vragen dat ontbrekende gegevens worden toegevoegd.
 • Recht om te wissen (artikel 17 AVG): Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk is of dat dergelijk gebruik plaatsvindt zonder een toereikende wettelijke basis of om andere redenen onwettig is, kunt u vragen deze gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG): In plaats van wissen, kunt u ook vragen dat de gegevensverwerking wordt beperkt als gegevens illegaal worden verwerkt. In het bijzonder kunt u ook een dergelijke beperking van gegevensverwerking vragen als u de correctheid van de gegevens betwist of u een bezwaar hebt ingediend tegen een gegevensverwerkende instantie.
 • Recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 AVG): Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u zelf hebt aangemaakt en die worden gebruikt op basis van een contract of toestemming, kunt u vragen dat deze gegevens aan u worden verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. U kunt ook vragen dat deze gegevens rechtstreeks naar een andere verantwoordelijke persoon worden verzonden.
 • Recht van verzet (artikel 21 AVG): Als er in uw speciale situatie redenen zijn die het illegaal maken om persoonlijke gegevens met betrekking tot u te verwerken, die we verwerken op basis van een afweging van belangen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gegevensgebruik. Voor zover uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directe reclame, hebt u ook het recht om bezwaar aan te tekenen.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (artikel 77 AVG): Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit in het bijzonder doen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw woon- of werkplek, of de plaats van vermoedelijke inbreuk. In Oostenrijk is de bevoegde toezichthoudende autoriteit het Datenschutzbehörde [Data Protection Agency], Wickenburggasse 8, 1080 Wenen.

Als u vragen heeft over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of als u meer informatie wenst, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: .

VI.    Verwerking van gegevens door sociale netwerken

Deze website maakt gebruik van plug-ins voor sociale media van verschillende sociale netwerken. Deze plug-ins zijn functies van het respectieve sociale netwerk waarmee u bijvoorbeeld inhoud van onze website kunt delen met uw contactpersonen in de sociale netwerken of deze inhoud kunt aanbevelen. De plug-ins voor sociale media zijn herkenbaar aan het logo van het betreffende sociale netwerk.

We gebruiken plug-ins voor sociale media van de volgende sociale netwerkoperatoren:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS.
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS.

 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS.

 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS.

 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS.

Op onze website zijn alle plug-ins voor sociale media standaard gedeactiveerd, hetgeen betekent dat het eenvoudigweg bezoeken van onze website er niet toe leidt dat er gegevens worden overgedragen aan de sociale netwerkaanbieders. Als u de functionaliteit van het respectieve sociale netwerk wilt gebruiken en daarom een aanvankelijk gedeactiveerde sociale media-plug-in wilt activeren, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat gegevens vanaf dat moment worden overgedragen aan de sociale netwerkoperator. We hebben geen invloed op de reikwijdte van gegevens die op deze manier worden verzameld door de aanbieders van sociale netwerken.

Voor zover ons bekend, worden de volgende gegevens overgedragen:

 • IP-adres 
 • Gebruikersidentificatie, als u bent aangemeld bij de betreffende dienst

 • Eerder bezochte pagina (verwijzende URL), als u een link hebt gevolgd

 • Type browser en browserinstellingen

 • Geïnstalleerde plug-ins zoals Adobe® Flash® of Adobe® Reader®

 • URL van de pagina waarop de plug-in voor sociale media is geïntegreerd

 • De datum en het tijdstip van het bezoek

 • Technische gegevens met betrekking tot het besturingssysteem

 • Locatiespecifieke informatie

 • Cookies.

Door de integratie van de plug-in ontvangen de operatoren van de sociale netwerken de informatie die u op de respectieve pagina's van onze online aanwezigheid hebt bekeken. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij een sociaal netwerk, kan de operator deze paginaweergaven koppelen aan uw account op het respectieve sociale netwerk. Als u vervolgens verder de interactie aangaat met de plug-ins voor sociale media, bijvoorbeeld door te klikken op de Facebook-knop "Vind ik leuk", wordt die informatie ook doorgestuurd naar het respectieve sociale netwerk.

Zelfs als u geen lid bent van genoemde sociale netwerken, is het mogelijk dat zij via de sociale plug-in op de hoogte worden gesteld van uw IP-adres en dit opslaan. Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverwerking, de verzameling en het gebruik door de sociale netwerken die door ons worden gebruikt en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband, raadpleegt u het privacybeleid van de sociale netwerken: 

Indien gewenst kunt u de plug-ins van een of meer aanbieders van sociale media permanent activeren. In dit geval worden gegevens altijd verzonden naar de aanbieder van het sociale netwerk wanneer u een pagina opent. U kunt op elk moment bepaalde of alle plug-ins voor sociale media deactiveren.

Bovendien kunt u gegevensoverdracht naar sociale netwerken technisch onmogelijk maken. Daartoe moet u de beveiligingsinstellingen in uw webbrowser aanpassen, voor instructies over hoe u dit moet doen, raadpleegt u de "Help" -sectie in uw webbrowser.

Bovendien is het in individuele gevallen mogelijk om plug-ins voor sociale media te blokkeren met behulp van add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld door de Facebook-plug-in te blokkeren met behulp van "Facebook Blocker", die u hier kunt downloaden: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

VII.    Cookies

We gebruiken cookies op onze website om het gebruik van bepaalde websitefuncties mogelijk te maken, gebruikersactiviteit op onze website te analyseren en bepaalde diensten van derden aan te bieden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen. De meeste cookies die we gebruiken, worden aan het einde van uw browsersessie ("sessiecookies") van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat om uw computer te herkennen bij uw volgende bezoek ("permanente cookies"). Daarnaast worden op onze website cookies gebruikt die door externe leveranciers worden geplaatst.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste browserinstelling te selecteren. Houd er echter rekening mee dat, als u dit doet, sommige functies van deze website mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

Als u geen cookies op uw computer wilt laten opslaan, deactiveer dan het opslaan van cookies in uw browser voor onze website of configureer uw browser, zodat cookies in het algemeen niet op uw computer worden opgeslagen. U kunt eerder opgeslagen cookies ook verwijderen met uw browser.

Het deactiveren van het gebruik van cookies kan ook vereisen dat er een permanente cookie op uw computer wordt opgeslagen. Als u deze cookie op een later tijdstip verwijdert, moet u cookies opnieuw deactiveren.

De volgende categorieën van cookies worden gebruikt op onze website:

I. Sessiecookies

Om gemakkelijker te surfen op onze website plaatsen we een sessie-ID ("sessie-ID") die aan elke bezoeker is gekoppeld wanneer deze onze website begint te gebruiken. Met deze sessie-ID kan onze server u en/of uw computer/browser identificeren als dezelfde bezoeker, zelfs als uw IP-adres is gewijzigd.  Deze sessie-ID maakt het mogelijk om meerdere gerelateerde verzoeken van een gebruiker te koppelen aan een enkele sessie. De sessie-ID-cookie is slechts geldig tot het einde van een sessie. Wanneer u uw browser sluit, wordt de cookie automatisch verwijderd.

II. Permanente cookies

a. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies die het onder andere mogelijk maken om te analyseren hoe u de website gebruikt. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten voor de websitebeheerder te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en internet. Deze rapporten en diensten worden gebruikt om het aanbod van deze website continu te verbeteren.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste browserinstelling te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, sommige functies van deze website mogelijk niet volledig beschikbaar zijn.

Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door deze cookies gegenereerde gegevens en de gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt; daartoe klikt u op de volgende link en downloadt en installeert u de Google-plug-in die beschikbaar is voor uw browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Aanvullende plug-ins van dit type zijn ook verkrijgbaar bij andere aanbieders, afhankelijk van de gebruikte browser.

In het licht van de discussie rond het gebruik van volledige IP-adressen in analytische hulpmiddelen, willen we opmerken dat deze website Google Analytics gebruikt met de "anonymizeIp ()" -extensie en dat de IP-adressen daarom alleen in ingekorte vorm worden verwerkt om directe associatie met een persoon te kunnen uitsluiten. Uw IP-adres wordt door Google daarom ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere ondertekenaars van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-adres dat door uw browser wordt geleverd in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

b. Oracle

We gebruiken Oracle Eloqua op deze website om in te loggen en om u e-mails te sturen. De Oracle Eloqua-servers bevinden zich in de Europese Unie (Nederland). Oracle Eloqua plaatst een permanente cookie op de betreffende aanmeldpagina, op voorwaarde dat er nog geen Eloqua-cookie op uw apparaat is opgeslagen. Als u een website hebt gebruikt die Eloqua gebruikt, heeft u mogelijk al een Eloqua-cookie. In sommige omstandigheden gebruiken we de Eloqua-cookie om uw gebruik van onze site te analyseren, zodat we deze voortdurend kunnen verbeteren.

E-mails verzonden met behulp van Oracle Eloqua gebruiken trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens voornamelijk om te achterhalen welke onderwerpen voor u interessant zijn; we doen dit door te controleren welke van onze e-mails worden geopend en welke links u volgt. We gebruiken deze informatie vervolgens om de e-mails te verbeteren die we u sturen en de diensten die we bieden.

Wanneer u zich abonneert op de nieuwsbrief en uw abonnement bevestigt, wordt het IP-adres met een tijdstempel opgeslagen om uw abonnement te documenteren in geval er zich twijfels voordoen. Verder verzamelen we in het kader van het abonnement andere persoonlijke gegevens zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbriefmailings te personaliseren en te bezorgen. De gegevens worden niet verstrekt aan andere derden. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment opzeggen - via de handige link onderaan elke nieuwsbrief, via e-mail.

II. Cookies van derden

Diensten van externe leveranciers worden ook geïntegreerd in het kader van onze website. Met betrekking tot deze dienst valt de verwerking van persoonlijke gegevens door de onderstaande providers echter buiten de verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze website.

a. Google Maps

Sommige pagina's van deze website gebruiken Google Maps om interactieve kaarten weer te geven en aanwijzingen te genereren. Google Maps is een kaartservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, VS. Via het gebruik van Google Maps wordt informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het (oorspronkelijke) adres dat voor de routeplanningsfunctie is ingevoerd, in de VS verzonden naar Google.

Als u een webpagina bezoekt via onze online aanwezigheid die Google Maps bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met Google-servers. De inhoud van de kaart wordt rechtstreeks door Google naar uw browser verzonden, die deze in de website integreert. We hebben daarom geen invloed op de reikwijdte van gegevens die Google op deze manier verzamelt.

Voor zover ons bekend, omvat dit minimaal de volgende gegevens:

 • De datum en het tijdstip van het bezoek aan de betreffende website, 
 • internetadres of URL van de bezochte website, 
 • IP-adres, 
 • (Oorsprong) adres ingevoerd voor routeplanning

We hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en daarom kunnen we in dit opzicht geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Als u niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript deactiveren in uw browserinstellingen. In dit geval kunt u de kaartfunctie echter niet gebruiken.

Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten op dit punt en instellingsopties om uw privésfeer te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube

Sommige pagina's van deze website integreren YouTube-video's of bieden links naar YouTube-video's. YouTube is een videoservice van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS, vertegenwoordigd door Google Inc. YouTube gebruikt cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de video's. De privacy van Google is ook van toepassing op YouTube en is beschikbaar op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Aanwerving door Lumesse 

Voor ons portaal met werkaanbiedingen voor heel de Groep gebruiken we cookies van onze samenwerkingspartner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Duitsland. Het privacybeleid van Lumesse is beschikbaar op http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Links naar andere websites 

Onze website bevat hyperlinks naar de websites van andere aanbieders. Als u op één van deze links klikt, wordt u rechtstreeks van onze website naar de website van de andere provider geleid. Dit is te zien aan de wijziging in de URL in de adresbalk van uw browser.

We kunnen geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens door dergelijke providers, aangezien we geen invloed hebben op de naleving door de andere providers van bepalingen inzake gegevensbescherming. Voor informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door deze aanbieders, raadpleegt u rechtstreeks hun websites.

IX.    Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen 

Om uw gegevens te beschermen, nemen wij speciale technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die regelmatig worden herzien en aangepast aan het technologische proces.

Houd er echter rekening mee dat het, vanwege de structuur van het internet, mogelijk is dat regels inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging niet worden nageleefd door andere personen of instellingen die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

X.    Wijziging van bepalingen inzake gegevensbescherming 

Aangezien wijzigingen in de wetgeving of wijzigingen in onze interne bedrijfsprocessen het noodzakelijk kunnen maken onze bepalingen inzake gegevensbescherming te wijzigen, behouden wij ons het recht voor dit te doen en vragen wij u dit privacybeleid regelmatig te lezen.

Laatst bijgewerkt: Februari 2018